Biegli sądowi

Zamieszczone na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Elblągu dane dotyczące biegłych sądowych mają charakter informacyjny, natomiast charakter opinii biegłego posiada wyłącznie ekspertyza sporządzona na zlecenie sądu lub organów prowadzących postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych.

 

 

BIEGLI SĄDOWI

 Prezes Sądu Okręgowego w Elblągu prowadzi listy biegłych sądowych - według poszczególnych gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innych umiejętności.
Listy biegłych sądowych ustanowionych w okręgu Sądu Okręgowego w Elblągu są dostępne dla stron, uczestników postępowania oraz organów prowadzących postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych w sekretariatach sądowych Sądu Okręgowego w Elblągu oraz Sądów Rejonowych okręgu elbląskiego w godzinach urzędowania sekretariatów.
Informacji takich udziela również Oddział Administracyjny Sądu Okręgowego
w Elblągu, Plac Konstytucji 1, 82-300 Elbląg,
w pokoju nr 109, po numerem telefonu 0 55 611 24 08 lub 611 24 09 

 Biegłych sądowych, ustanawia przy własciwym sądzie okręgowym prezes tego sądu na okres 5 lat. Okres ustanowienia upływa z końcem roku kalendarzowego.
Ustanowienie biegłym osoby zatrudnionej wymaga zasięgnięcia opinii zakładu pracy zatrudniającego tę osobę. Ustanowienie biegłym osoby wykonującej wolny zawód wymaga zasięgnięcia opinii organizacji zawodowej, do której osoba ta należy.

 Biegłym może być ustanowiona osoba, która:

 • korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • ukończyła 25 lat życia;
 • posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona;
 • nie jest prowadzone przeciwko niej postępowanie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • posiada nieposzlakowaną opinię;
 • daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego;
 • wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.

Posiadanie wiadomości specjalnych powinno być wykazane dokumentami lub innymi dowodami. Ocena, czy posiadanie wiadomości specjalnych zostało dostatecznie wykazane, należy do prezesa sądu okręgowego.

 

Dokumenty wymagane od kandydatów do pełnienia funkcji biegłego sądowego. 

 • podanie do Prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu,
 • kwestionariusz osobowy,
 • zapytanie o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego ( najbliższe punkty KRK - Sąd Okręgowy Elbląg, Olsztyn, Gdańsk ),
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • dokumenty lub inne dowody potwierdzające posiadanie wiadomości praktycznych
  i teoretycznych w danej gałęzi nauki,
 • zgodę z zakładu pracy na wykonywanie funkcji biegłego sądowego,
 • opinię z zakładu pracy,
 • oświadczenia,
 • można dołączyć inne dokumenty: zaświadczenia, certyfikaty potwierdzające znajomość oraz umiejętność w danej dziedzinie /kursy, referencje/,
 • w przypadku złożenia kserokopii dokumentu należy przedłożyć oryginał w celu stwierdzenia zgodności.
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10zł. od wniosku o ustanowienie biegłym. Opłata winna być uiszczana bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu ( Urząd Miejski w Elblągu, ul. Łączności 1,82 - 300 Elbląg ) lub na  konto Urzędu Miejskiego w Elblągu nr rachunku bankowego: Bank Handlowy w Warszawie S.A. 35 1030 1218 0000 0000 9030 1624 ( Podstawa prawna: art. 1 ust. 1 pkt 1a) ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej - Dz. U. 2006, nr 225, poz. 1635 )


Dokumenty składa się w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Elblągu, pokój 109 bądź za pośrednictwem poczty na adres: Prezes Sądu Okręgowego w Elblągu, Plac Konstytucji 1, 82-300 Elbląg. W przypadku gdy przedstawiane są kserokopie dokumentów, należy przedstawić oryginały tych dokumentów do potwierdzenia zgodności.

Biegły przed objęciem funkcji składa wobec prezesa przyrzeczenie.
Prezes może zwolnić z funkcji biegłego z ważnych powodów, w szczególności jeżeli nienależycie wykonuje on swoje czynności.
Prezes prowadzi listy biegłych sądowych - według poszczególnych gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innych umiejętności. Prezes prowadzi również wykazy biegłych sądowych na kartach założonych dla każdego biegłego; w listach i wykazach podaje się adres biegłego i termin, do którego został ustanowiony, a także inne dane dotyczące specjalizacji.

Prezes skreśla z listy biegłego oraz usuwa jego kartę z wykazu:

 • z chwilą zwolnienia z funkcji;
 • w razie śmierci;
 • z upływem okresu ustanowienia biegłego, chyba że nastąpiło ponowne ustanowienie.

Listy biegłych sądowych są dostępne dla zainteresowanych w sekretariatach sądowych. W szczególności listy te udostępnia się stronom, uczestnikom postępowania oraz organom prowadzącym postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych i sądom wojskowym.
Ustanowienie biegłym uprawnia po złożeniu przyrzeczenia do wydawania opinii na zlecenie sądu lub organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych w zakresie tej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innych umiejętności, dla której ustanowienie nastąpiło.
Biegły wydając opinię używa tytułu biegłego sądowego z oznaczeniem specjalności oraz sądu okręgowego, przy którym został ustanowiony.

 Tryb powoływania biegłych w przedmiocie uzależnień od alkoholu reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz. U. 2007, Nr 250, Poz. 1883).  Przewiduje ono, że kandydatów do listy biegłych zgłasza właściwemu terytorialnie prezesowi sądu okręgowego kierownik wojewódzkiego ośrodka terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w odniesieniu do psychologów oraz specjalistów psychoterapii uzależnień oraz konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii w odniesieniu do lekarzy psychiatrów. Lista biegłych jest publikowana w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

 Regulacje prawne dotyczące biegłych:

- przepisy regulujące status i czynności biegłych:

1. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (art. 157) - Dz.U.2013, poz. 427 j.t.,

2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych - Dz. U. 2005, Nr 15, poz. 133,

 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu - Dz. U. 2007, Nr 250, poz. 1883,

- przepisy dotyczące wynagrodzeń biegłych:

1. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - Dz.U.2010, nr 90, poz. 594 j.t.,

2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym -  Dz.U.2013, poz. 518,

3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w  sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym - Dz.U.2013.508,

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy -Dz.U.2002, nr 27, poz. 271.

Rejestr zmian dla: Biegli sądowi