Mediacja w sprawach karnych

Informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach karnych

 

Mediacja to sposób dobrowolnego rozwiązywania problemów, powstałych w wyniku przestępstwa, na drodze porozumiewania się pokrzywdzonego i podejrzanego lub oskarżonego, z pomocą mediatora. Mediacja może dotyczyć wszystkich przestępstw.

 

Jakie korzyści daje mediacja pokrzywdzonemu?

 • Możliwość wpływu na rozwiązanie problemów wynikających z przestępstwa na zaproponowanych przez siebie warunkach.
 • Okazję do wyrażenia emocji, wypowiedzenia się na temat skutków przestępstwa oraz oczekiwań wobec podejrzanego lub oskarżonego.
 • Szansę na szybsze uzyskanie naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i przeprosin.

 

Jakie korzyści daje mediacja podejrzanemu lub oskarżonemu?

 • Możliwość porozumienia się z pokrzywdzonym co do sposobu i terminu naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz przeproszenia.
 • Szybsze zakończenie postępowania karnego, a w konsekwencji szybsze zatarcie skazania.
 • Zmniejszenie kosztów postępowania karnego.
 • Szansę na łagodniejsze potraktowanie przez sąd.

 

Jak sprawa trafia do mediacji?

 • Sprawa może zostać skierowana do mediacji na etapie postępowania prowadzonego przez policję lub prokuratora oraz po wniesieniu sprawy do sądu.
 • Sprawę do mediacji kieruje policja, prokurator lub sąd, na podstawie postanowienia, w którym zostaje wyznaczony mediator.
 • Skierowanie sprawy do mediacji jest możliwe za zgodą pokrzywdzonego i podejrzanego lub oskarżonego.
 • Pokrzywdzony oraz podejrzany lub oskarżony mają prawo do złożenia wniosku o skierowanie sprawy do mediacji.

 

Jak długo może trwać mediacja?

 • Postępowanie mediacyjne nie powinno trwać dłużej niż miesiąc.

 

Jak przebiega mediacja?

 • Po otrzymaniu postanowienia o skierowaniu sprawy do mediacji, mediator kontaktuje się z podejrzanym lub oskarżonym oraz pokrzywdzonym i wyjaśnia im cele postępowania mediacyjnego, jak również informuje o przysługujących uprawnieniach.
 • Jeżeli podejrzany lub oskarżony i pokrzywdzony decydują się na udział w mediacji, wybierają sposób jej prowadzenia w postaci bezpośredniej (spotkanie „twarzą w twarz") albo pośredniej (bez osobistego kontaktu); wówczas mediator spotyka się z każdym z uczestników na osobności, przekazując stanowiska i oczekiwania co do warunków ugody.
 • Mediacja jest prowadzona w sposób neutralny i poufny.

 

W jaki sposób może zakończyć się mediacja?

 • Mediacja może zakończyć się zawarciem wspólnie wypracowanej ugody albo jej brakiem.
 • Mediator przekazuje policji, prokuratorowi lub sądowi sprawozdanie z mediacji, z dołączoną do niego ugodą, jeśli została zawarta.

 

Jakie skutki wywołuje ugoda mediacyjna?

 • Zawarta w wyniku mediacji ugoda nie kończy postępowania karnego.
 • Prokurator podejmując decyzję o skierowaniu sprawy do sądu, jak również sąd w wyroku, powinni uwzględnić treść ugody mediacyjnej.
 • W sprawach z oskarżenia prywatnego mediacja może być alternatywą obowiązkowego posiedzenia pojednawczego prowadzonego przez sąd.

 

Postępowanie mediacyjne jest bezpłatne - koszty ponosi Skarb Państwa.

 

Więcej informacji o mediacji na stronie

www.ms.gov.pl

w zakładce: „Działalność/Mediacje"

http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/

 

Opracował Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości

we współpracy ze Społeczną Radą ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości

Rejestr zmian dla: Mediacja w sprawach karnych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Działdowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-29
Publikacja w dniu:
2018-06-29
Opis zmiany:
b/d