Mediatorzy

 

Prezes sądu okręgowego prowadzi wykaz instytucji i osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach karnych  i nieletnich.

 

Mediatorem w sprawach karnych może być zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych ( Dz. U. 2015.716):

 

I. osoba godna zaufania, która:

  - posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach,

  - korzysta w pełni z praw publicznych i ma pełną zdolność do czynności prawnych,

  - ukończyła 26 lat,

  - zna język polski w mowie i piśmie,

  - nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  - posiada umiejętności i wiedzę w zakresie przeprowadzania postępowania mediacyjnego, rozwiązywania konfliktów i nawiązywania kontaktów międzyludzkich,

  - daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków,

  - została wpisana do wykazu prowadzonego przez prezesa sądu okręgowego.

 

II. instytucja, która:

zgodnie ze swoimi zadaniami statutowymi została powołana do wykonywania zadań w zakresie mediacji, resocjalizacji, ochrony interesu społecznego, ochrony ważnego interesu   
   indywidualnego lub ochrony wolności i praw człowieka,
- zapewnia przeprowadzenie postępowania mediacyjnego przez osoby spełniające warunki, o których mowa w § 4 pkt 1-7 wyżej wskazanego Rozporządzenia,
- posiada warunki organizacyjne umożliwiające przeprowadzenie postępowania mediacyjnego,
- została wpisana do wykazu prowadzonego przez prezesa sądu okręgowego.

 

Mediatorem w sprawach nieletnich może być zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich ( Dz. U Nr 56 poz. 591 z późn. zm. ):

 

I. osoba godna zaufania, która:

ukończyła 26 lat,

korzysta z pełni praw cywilnych i publicznych,

biegle włada językiem polskim w mowie i piśmie,

posiada wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa oraz ma doświadczenie w zakresie wychowania lub resocjalizacji młodzieży,

posiada umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz nawiązywania kontaktów międzyludzkich,

daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków,

odbyła szkolenie dla mediatorów, o którym mowa w wyżej cytowanym rozporządzeniu,

została wpisana do wykazu prowadzonego przez prezesa sądu okręgowego.

 

II. instytucja, która:

- została wpisana do wykazu prowadzonego przez prezesa sądu okręgowego,

- zgodnie ze swoim statutem została powołana do wykonywania zadań w zakresie mediacji, resocjalizacji, poradnictwa wychowawczego i pomocy psychologicznej, diagnozy psychologicznej, profilaktyki przestępczości, ochrony wolności i praw człowieka.

 

Instytucją uprawnioną do przeprowadzania postępowania mediacyjnego jest również rodzinny ośrodek diagnostyczno-konsultacyjny, utworzony na podstawie odrębnych przepisów, który nie podlega wpisowi do wykazu.

 

Mediatorzy mogą być także wyznaczani do prowadzenia mediacji w sprawach cywilnych, gospodarczych i rodzinnych.

 

Zgodnie z art. 1832 kodeksu postępowania cywilnego mediatorem w tych sprawach może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca w pełni z praw publicznych. Mediatorem nie może być sędzia. Nie dotyczy to sędziów w stanie spoczynku.  Organizacje pozarządowe w zakresie swoich zadań statutowych oraz uczelnie mogą prowadzić listy mediatorów oraz tworzyć ośrodki mediacyjne. Wpis na listę wymaga wyrażonej na piśmie zgody mediatora. Informację o listach mediatorów oraz ośrodkach mediacyjnych przekazuje się prezesowi sądu okręgowego.

 

 

LISTA MEDIATORÓW UPRAWNIONYCH DO PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO W OKRĘGU SĄDU OKRĘGOWEGO W ELBLĄGU

 

W SPRAWACH KARNYCH

 

p.

Imię i Nazwisko

Miejsce prowadzenia postępowania mediacyjnego

1.

Edward Gabryel

ur. 25.06.1953r.

ul. Królewiecka 142A/39

82-300 Elbląg

tel.666 217 920

2.

Zdzisław Starzyński

ur.20.07.1944r.

ul. Komeńskiego 32/9

82-300 Elbląg

tel. 662 337 720

3.

Edward Tomczyk
ur.26.09.1944r.

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej

ul. Związku Jaszczurczego 17/101

82-300 Elbląg

tel.  663 260 944

4.

Marek Korzeniewski

ur. 15.12.1977r.

ul. Metalowców 9

82-300 Elbląg

tel. 796141422

5.

Sławomir Sobieszczuk

ur. 19.06.1957r.

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywacji Społecznej ul. Związku Jaszczurczego 17/101
82-300 Elbląg 
tel. 693 407 929

6.

Anna Braun

ur. 17.03.1978r.

ul. Klonowa 23

13-230 Lidzbark

tel.500 615 907

7.

Beata Rogala

ur. 26.07.1975r.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Suszu

ul. Kościelna 1

tel. 665 299 034

8.

Teresa Wicińska

ur. 03.09.1957r.

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej   

ul. Związku Jaszczurczego 17/101

82-300 Elbląg

tel. 606 272 636

9.

Ewa Kotuszewska

ur. 11.07.1975r.

Szkoła Podstawowa Nr 5

ul. Plebiscytowa 32

14-100 Ostróda

tel. 695 270 676

10.

Krzysztof Błaszczak

ur. 04.06.1963r.

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej

ul. Związku Jaszczurczego 17/101

82-300 Elbląg

tel.  508 113 377

11.

 Andrzej Ławrynowicz

ur. 25.12.1955r.

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywacji Społecznej 
ul. Związku Jaszczurczego 17/101
82-300 Elbląg 
tel. 604 456 322

12.

ELBLĄSKIE CENTRUM MEDIACJI I AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ ( posiada aktualną listę mediatorów w poszczególnych rodzajach spraw)

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej

ul. Związku Jaszczurczego 17/101

82-300 Elbląg

tel. (055) 642 44 25

13.

Anna Olszewska

ur. 17.06.1974r.

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej

ul. Związku Jaszczurczego 17/101

82-300 Elbląg

tel.  (055) 642 44 25

14.

 Karolina Wasielewska

ur. 28.05.1979r.

 Liga Kobiet Polskich

ul. Grunwaldzka 31
 82-300 Elbląg
 tel. 501 241 713

15.

 Maria Lekowska

ur. 02.02.1960r.

 Liga Kobiet Polskich

ul. Grunwaldzka 31
 82-300 Elbląg
 tel. 503 017 051

16.

Małgorzata Dębicka

ur.09.06.1968r.

Braniewo - Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej,
 ul. Moniuszki 22a

14-500 Braniewo

tel. 509 037 664

17.

 Tomasz Podsiadło

ur.06.01.1971r.

 Starostwo Powiatowe

 ul. Jana III Sobieskiego 5

14-100 Ostróda

18.

  Agnieszka Kurek

ur. 04.05.1975r.

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej

ul. Związku Jaszczurczego 17/101

82-300 Elbląg

tel. 502 240 349

19.

 Celina Dołęga Jasińska

ur. 03.12.1961r.

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywacji Społecznej                 ul. Związku Jaszczurczego 17/101
82-300 Elbląg 
tel. 517 547 121

20.

Ośrodek Mediacji przy Lidze Kobiet Polskich Oddział Terenowy w Elblągu 

ul. Grunwaldzka 31

82-300 Elbląg

tel. 55 233 49 23

21.

Patrycja Heyda
ur. 25.06.1978r.

Punkt Mediacyjny

ul. Wyszyńskiego 15

14-200 Iława

tel. 608 129 711

22.

Piotr Heyda

ur. 27.06.1974r.

Punkt Mediacyjny

ul. Wyszyńskiego 15

14-200 Iława
tel. 531 511 616

23.

Olga Józefowicz

ur. 30.07.1980r.

Tuszewo 24d

14-260 Lubawa

tel. kom. 666 217 920

24.

Agnieszka Sinkiewicz

ur. 15.06.1969r.

ul. Mickiewicza 8/2

14-100 Ostróda

tel. 502 556 868

e-mail: agnieszka.sinkiewicz@notariat.gdansk.pl

 

 

 W SPRAWACH NIELETNICH

 

L.p.

Imię i Nazwiskoer

Miejsce prowadzenia postępowania mediacyjnego

1.

Zdzisław Starzyński

ul. Związku Jaszczurczego 17/101

82-300 Elbląg

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej

tel.  (055) 642 44 25

2.

Edward Tomczyk

ul. Związku Jaszczurczego 17/101

82-300 Elbląg

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej

tel.  (055) 642 44 25

3.

Teresa Zajdlic-Plopa

ul. Płk. Dąbka 8/12

82-300 Elbląg

Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny pok. 208

godz. 14.00-15.30

4.

Marzena Szafrańska -Szlendak

ul. Płk. Dąbka 8/12

82-300 Elbląg

Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny pok. 207

godz. 14.00-15.30

5.

Katarzyna Ratkowska

ul. Płk. Dąbka 8/12

82-300 Elbląg

Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny pok. 206

godz. 14.00-15.30

6.

Monika Lebiedź-Kaszubska

ul. Płk. Dąbka 8/12

82-300 Elbląg

Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny pok. 211

godz. 14.00-15.30

7.

Jadwiga Borowska

ul. Płk. Dąbka 8/12

82-300 Elbląg

Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny pok. 206

godz. 14.00-15.30

8.

Beata Rogala

Środowiskowy Dom Samopomocy w Suszu

ul. Kościelna 1

tel. 665 299 034

9.

Teresa Wicińska

ul. Związku Jaszczurczego 17/101

82-300 Elbląg

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej pok. 6

tel. (055) 642 44 25

10.

Krzysztof Błaszczak

ul. Związku Jaszczurczego 17/101

82-300 Elbląg

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej

tel.  (055) 642 44 25

11.

Grażyna Migacz

ul. Gwiezdna 21

82-300 Elbląg - świetlica socjoterapeutyczna

12.

 Karolina Wasielewska

 Liga Kobiet Polskich

ul. Grunwaldzka 31
 82-300 Elbląg
 tel. 501 241 713

13.

Ośrodek Mediacji przy Lidze Kobiet

Polskich Oddział Terenowy w Elblągu 

ul. Grunwaldzka 31

82-300 Elbląg

tel. 55 233 49 23

14.

ELBLĄSKIE CENTRUM MEDIACJI I AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ ( posiada aktualną listę mediatorów w poszczególnych rodzajach spraw)

ul. Związku Jaszczurczego 17/101

82-300 Elbląg

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej

tel. (055) 642 44 25

15.

Patrycja Heyda

ul. Kościuszki 9/9

14-200 Iława

tel. 608 129 711

16.

  Piotr Heyda

ul. Kościuszki 9/9

14-200 Iława

17.

Małgorzata Dębicka

demba@wp.pl

Braniewo - Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej, 
ul. Moniuszki 22a

Elbląg - Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej, ul. Związku Jaszczurczego 17/101

18.

Anna Braun

 

ul. Klonowa 23

13-230 Lidzbark

tel.500 615 907

 

19.

Ewa Kotuszewska

 

Szkoła Podstawowa Nr 5

ul. Plebiscytowa 32

14-100 Ostróda

tel. 695 270 676

20.

Beata Kulesza

ul. Gwiezdna 13/3

82-300 Elbląg

 

 

 

LISTY MEDIATORÓW W SPRAWACH CYWILNYCH, RODZINNYCH, GOSPODARCZYCH I PRAWA PRACY PROWADZONE PRZEZ ORGANIZACJE SPOŁECZNE I ZAWODOWE A PRZEKAZANE DO WIADOMOŚCI PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO W ELBLĄGU

 

L.p.

Imię i Nazwisko

Miejsce prowadzenia postępowania mediacyjnego

1.

ELBLĄSKIE CENTRUM MEDIACJI I AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ

 ( posiada aktualną listę mediatorów w poszczególnych rodzajach spraw)

ul. Związku Jaszczurczego 17/101

82-300 Elbląg

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej

tel.  (055) 642 44 25

2.

STOWARZYSZENIE MEDIATORÓW POLSKICH

(posiada aktualną listę mediatorów w sprawach cywilnych)

ul. Ogrodowa 8/62 00-876 Warszawa tel./fax. 222 411 423

3.

Ośrodek Mediacji przy Lidze Kobiet

Polskich Oddział Terenowy w Elblągu

ul. Grunwaldzka 31

82-300 Elbląg

tel. 55 233 49 23

4.

KRAJOWY SĄD ARBITRAŻOWY W WARSZAWIE

(aktualna lista mediatorów)

ul. Bukowiecka 92

03-893 Warszawa

tel. 22 697 36 16

5.

Ośrodek Mediacji Gospodarczych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie

(posiada aktualną listę mediatorów w sprawach gospodarczych)

http://oirp.olsztyn.pl/dokumenty-dla-przedsiebiorcy-2

 ul. Kopernika 10

10-511 Olsztyn

tel. (89) 527 98 63
6.
Stowarzyszenie Mediatorów Gospodarczych
(posiada aktualną listę  w sprawach gospodarczych)
ul. Ogrodowa 8 lok.62
00-876 Warszawa
7.

Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów

(posiada aktualną listę mediatorów w sprawach cywilnych)

http://www.mediacje-ksm.pl/

Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów
z siedzibą w Poznaniu
Biuro Zarządu Głównego KSM
ul. Focza 14/1
70-797 Szczecin
8.

Ośrodek Mediacyjny przy Izbie Notarialnej w Gdańsku

więcej... 

(aktualna lista stałych mediatorów na stronie http://www.gdin.pl/)
Ośrodek Mediacyjny przy Izbie Notarialnej w Gdańsku
ul. Władysława Jagiełły 10
81-757 Sopot tel. (58) 551 63 55 lub (58) 551 50 98 e-mail: mediacje@gdin.pl
9. Centrum Wsparcia Przedsiębiorców Pracodawców RP (aktualna lista stałych mediatorów do spraw pracy na stronie http://cwp.pracodawcyrp.pl)

Centrum Wsparcia Przedsiębiorców Pracodawców RP Al. Jana Pawła II 12
00-124 Warszawa tel. (22) 518 87 17

e-mail: k.kiszka@pracodawcyrp.pl

10. Ośrodek Mediacyjny Stowarzyszenia Mediatorów Rzeczpospolitej Polskiej (aktualna lista stałych mediatorów na stronie www.rejent.com.pl)

Ośrodek Mediacyjny Stowarzyszenia Mediatorów Rzeczpospolitej Polskiej ul. Rydygiera 17 lok U01
01-793 Warszawa tel. (22) 827 13 45

e-mail: snrp@rejent.com.pl

11.

Wyższa Szkoła Bankowa (aktualna lista mediatorów)

 

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

ul. Fabryczna 29-31
53-609 Wrocław

 tel. (71) 359 46 46

e-mail: wsb@wsb.wrocław.pl

12. Centrum Mediacji LEWIATAN (aktualna lista)  Centrum Mediacji Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3
00-727 Warszawa
tel. /22/ 55 99 900
e-mail:mediacje@konfederacjalewiatan.pl

 

 

Rejestr zmian dla: Mediatorzy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Działdowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-29
Publikacja w dniu:
2018-06-29
Opis zmiany:
b/d