Ochrona Danych Osobowych

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Sądzie Rejonowym w Działdowie.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Sądzie Rejonowym w Działdowie jest pan 

Andrzej Sobczyński.

Adres e-mail do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Sądzie Rejonowym w Działdowie:

andrzej.sobczynski@elblag.so.gov.pl

Telefon do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Sądzie Rejonowym w Działdowie:

55 611-24-64

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.v


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

PRZETWARZANYCH PRZEZ SĄD REJONOWY W DZIAŁDOWIE

W ZAKRESIE NIEZWIĄZANYM  ZE SPRAWOWANIEM WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

 

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą").

Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) - dalej RODO, informujemy, że:

1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Działdowie, z siedzibą w Działdowie, ul. Jagiełły 31, reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Działdowie, z uwzględnieniem regulacji zawartych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018r., poz. 23 t.j. ze zm.) dotyczących danych, których współadministratorem jest Minister Sprawiedliwości.

2.    Cel przetwarzania, podstawę prawną oraz okres przechowywania danych osobowych przedstawia tabela:

 

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, lub f RODO

Okres przechowywania danych

zatrudnienie w sądzie, świadczenie usług na podstawie umów cywilnoprawnych, prowadzenie zamówień publicznych, a także dotyczące osób uczących się, kandydatów do pracy wystawienie faktury, rachunku i prowadzenie sprawozdawczości finansowej (dane osobowe pracowników, praktykantów, kontrahentów)

 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (Dz.U.2018 poz. 917 ze zm.).
 • ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 23 ze zm.), 
 • ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2018 poz. 577 t.j.)
 • ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich. (Dz.U.2009, Nr 127, poz.1052)
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (j.t. Dz.U. z 2018r., poz. 769)
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (j.t. Dz.U.2017r., poz. 485 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (j.t. Dz.U.2017.459 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U.2017 poz. 2077 ze zm.)

Zgoda kandydata do pracy na dane wykraczające poza zakres danych wskazanych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.                              

Zgoda pracownika na przetwarzanie danych kontaktowych, które nie wynikają z zakresu danych wskazanych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.                              

                                                    

- do zakończenia procesu rekrutacji (przepisy wew.)

- 50 lat (ustawa

z dnia 17 grudnia 1998 r.

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.2017 poz. 1383 ze zm.) Ustawa z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach(Dz.U.2018 poz. 217 ze zm.)

zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia (dane osobowe pracowników, interesantów) 

 • art. 54 § 2 Ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2018 poz. 108 ze zm.)
 • art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym  (Dz. U. 2016r., poz.2259 ze zm.),
 • § 97 ust. 6-8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015r. poz. 2316 ze zm.).

 

- nie dłużej niż 3 miesiące - nagrania rozmów telefonicznych;

-30 dni monitoring wizyjny;

 - np. regulacji wewnętrznych.

wykonywanie zadań Prezesa Sądu Rejonowego w ramach działalności administracyjnej

 • ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 23 ze zm.), 
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych  i egzekucji             (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1277 ze zm.),
 • ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz.U. z 2017r., poz. 2291 ze zm.)
 • ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz.U. z 2016r., poz. 1764 ze zm.)

 

 

 do 25 lat w zależności od kategorii spraw

- ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (j.t. Dz.U. z 2018r., poz. 217 ze zm.)

- zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1985r. w sprawie archiwów zakładowych w jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości (Dz.Urz. MS 1985.88.5)

 

4.    W zakresie i granicach określonym w RODO w związku z przetwarzaniem Państwa  danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:

 • dostępu do treści swoich danych - korzystając z tego prawa mają Państwo możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
 • prawo ich sprostowania - korzystając z tego prawa mogą Państwo zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych,
 • prawo do usunięcia - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Dalsze przetwarzanie może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych - ma zastosowanie jedynie w przypadkach przetwarzania danych na podstawie zgody lub na podstawie umowy - i w sposób zautomatyzowany (z wyjątkiem przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi),
 • prawo wniesienia sprzeciwu - korzystając z tego prawa mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f. (prawnie uzasadniony interes administratora lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie - w przypadku przetwarzania na podstawie zgody - w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, dokonanego przed cofnięciem zgody.

5.    Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy prawa.

6.    Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów przedstawionych w tabeli za wyjątkiem celów wynikających z przepisów prawa gdzie podanie danych jest obowiązkowe.

7.    W Państwa sprawach nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie stosowane profilowanie.

8.    Państwa dane będą przekazywane odbiorcom danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.

Rejestr zmian dla: Ochrona Danych Osobowych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Działdowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-09-26
Publikacja w dniu:
2018-09-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Działdowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-28
Publikacja w dniu:
2018-06-28
Opis zmiany:
b/d