Opłaty Sądowe

 

E-ZNAKI - INFORMACJA ODNOŚNIE ZWROTU ZNAKÓW

Wydział Cywilny

Podstawą określenia kosztów sądowych w sprawach cywilnych jest Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ( Dz.U.2019.785 t. j. ze zm.). Ustawa określa zasady i tryb pobierania kosztów sądowych w sprawach cywilnych, zasady ich zwrotu, wysokość opłat sądowych w sprawach cywilnych, zasady zwalniana od kosztów sądowych oraz umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu zapłaty należności sądowych.

Koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki. Do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki, chyba, że ustawa stanowi inaczej.

 W sprawach rozpoznawanych w Wydziale Cywilnym opłaty wynoszą:

Rodzaj opłaty Zakres spraw Wysokość opłaty
Opłata stała pobiera się w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe w wysokości jednakowej, niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia nie może być niższa niż 30 zł i wyższa niż 10 000 zł
Opłata stosunkowa  w sprawach o prawa majątkowe pobiera się od pisma opłatę stałą ustaloną według wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej:

do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;

2)

ponad 500 złotych do 1500 złotych – w kwocie 100 złotych;

3)

ponad 1500 złotych do 4000 złotych – w kwocie 200 złotych;

4)

ponad 4000 złotych do 7500 złotych – w kwocie 400 złotych;

5)

ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;

6)

ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;

7)

ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1000 złotych

W sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 20 000 złotych pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych.

Opłata podstawowa  pobiera się w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej

opłata podstawowa stanowi minimalną opłatę, którą strona jest obowiązana uiścić od pisma podlegającego opłacie, chyba że ustawa stanowi inaczej

pobranie od pisma opłaty podstawowej wyłącza pobranie innej opłaty

 wynosi 30 zł
Opłata tymczasowa  od pisma wniesionego w sprawie o prawa majątkowe, w której wartości przedmiotu sprawy nie da się ustalić w chwili jej wszczęcia, przewodniczący określa opłatę tymczasową wynosi od 30 zł do 2000 złotych, a w sprawach dochodzonych w postępowaniu grupowym od 300 złotych do 20 000 złotych

 

Wydział Karny

W Wydziale Karnym w przypadku wniesienia sprawy przez oskarżyciela prywatnego opłata wynosi 300 zł.


Wydział Rodzinny i Nieletnich

W Wydziale Rodzinnym i Nieletnich opłaty wynoszą:

 • Opłatę od pisma zawierającego oświadczenie o rozszerzeniu powództwa lub jego zmianie w sposób powodujący wzrost wartości przedmiotu sporu pobiera się w wysokości różnicy między opłatą należną od powództwa rozszerzonego lub zmienionego a opłatą należną sprzed rozszerzenia lub zmiany powództwa, nie niższej jednak niż 30 złotych.
 • Opłatę stałą w kwocie 50 złotych pobiera się od skargi na czynności komornika.
 • Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od zażalenia na postanowienie w przedmiocie:
 1.  oddalenia wniosku o wyłączenie sędziego lub ławnika,
 2. wynagrodzenia i zwrotu kosztów poniesionych przez mediatora, biegłego, tłumacza, kuratora lub uprawnioną osobę trzecią,
 3. należności świadka,
 4. wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej,
 5. apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej, skargi o wznowienie postępowania i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie, w której postępowanie nieprocesowe zostało wszczęte z urzędu,
 6. wniosku o zabezpieczenie dowodu.
 • Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia albo doręczenia tego orzeczenia albo zarządzenia.  W przypadku wniesienia środka zaskarżenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od środka zaskarżenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi 


Wysokość opłat w postępowaniu nieprocesowym
 • Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o:
 1. zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego,
 2. zmianę wyroku orzekającego rozwód lub separację w części dotyczącej władzy rodzicielskiej,
 3. zwolnienie od obowiązku złożenia lub przedstawienia kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia związku małżeńskiego.
 • Opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera się od pozwu w sprawie o :
 1. unieważnienie uznania dziecka,
 2. rozwiązanie przysposobienia.


Wysokość opłat w postępowaniu procesowym
 • Opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera się od pozwu w sprawie o:
 1. ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa;
 2. unieważnienie małżeństwa;
 3. zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa
 4. ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej
 • w sprawach o prawa majątkowe pobiera się od pisma opłatę stałą ustaloną według wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej:

           do 500 zł – 30 zł

           ponad 500 zł do 1500 zł – 100 zł

           ponad 1500 zł do 4000 zł – 200 zł

           ponad 4000 zł do 7500 zł – 400 zł

           ponad 7500 zł do 10 000 zł – 500 zł

Opłaty kancelaryjne
 • Opłatę od wniosku o wydanie na podstawie akt:
 1. poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu,
 2. odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności,
 3. odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności,
 4. zaświadczenia

– pobiera się w kwocie 20 złotych za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu.

 • Opłatę od wniosku o wydanie na podstawie akt zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia pobiera się w kwocie 20 złotych za każdy wydany informatyczny nośnik danych.
  • Nie pobiera się opłaty od pierwszego wniosku o wydanie na podstawie akt odpisu orzeczenia kończącego postępowanie z klauzulą wykonalności, złożonego przez stronę, która wszczęła postępowanie.
  • Opłatę od wniosku o wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy, pobiera się w kwocie 20 złotych za każde rozpoczęte 20 stron wydanej kopii.

Wydział Ksiąg Wieczystych

Opłaty w Wydziale Ksiąg Wieczystych:

Wybrane opłaty z zakresu prawa o księgach wieczystych sądowe

Rodzaje wniosku

 

Wysokość opłaty

Wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej

200 zł

Jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie, pobiera się część opłaty stałej proporcjonalną do wysokości udziału

nie mniej niż 100 zł

Wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności

150 zł niezależnie od liczby udziałów w tych sprawach

O wpis własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami

150 zł

O wpis własności nieruchomości rolnej o powierzchni

do 5 ha

150 zł

O wpis praw osobistych i roszczeń

150 zł

O wpis zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych

150 zł

Założenie księgi wieczystej

100 zł

Połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości

100 zł

Odłączenie nieruchomości lub jej części

100 zł

Sprostowanie działu I-0

100 zł

Wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

100 zł

Dokonanie innych wpisów, poza określonymi w art. 42 i 43 ustawy

100 zł

Jeżeli założenie księgi wieczystej następuje w związku z odłączeniem nieruchomości lub jej części z istniejącej księgi wieczystej – jedna opłata

100 zł

Od wniosku o wykreślenie wpisu pobiera się połowę opłaty należnej od wniosku o wpis

 

Wykreślenie roszczenia wpisanego na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.

o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów:

a)      W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej

250 zł

b)      W pozostałych przypadkach

75 zł

Opłata od skargi na orzeczenie referendarza sądowego

w wysokości opłaty od wniosku o wydanie tego orzeczenia, nie więcej jednak niż 100 zł


Rejestr zmian dla: Opłaty Sądowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Działdowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Monika Cybulska
Dokument z dnia:
2020-03-02
Publikacja w dniu:
2020-03-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Działdowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Monika Cybulska
Dokument z dnia:
2020-03-02
Publikacja w dniu:
2020-03-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Działdowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Monika Cybulska
Dokument z dnia:
2020-03-02
Publikacja w dniu:
2020-03-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Działdowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Monika Cybulska
Dokument z dnia:
2020-03-02
Publikacja w dniu:
2020-03-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Działdowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Monika Cybulska
Dokument z dnia:
2020-01-17
Publikacja w dniu:
2020-01-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Działdowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Monika Cybulska
Dokument z dnia:
2020-01-17
Publikacja w dniu:
2020-01-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Działdowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Monika Cybulska
Dokument z dnia:
2020-01-17
Publikacja w dniu:
2020-01-17
Opis zmiany:
zmiana danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Działdowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-29
Publikacja w dniu:
2018-06-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Działdowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-28
Publikacja w dniu:
2018-06-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Działdowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-28
Publikacja w dniu:
2018-06-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Działdowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-28
Publikacja w dniu:
2018-06-28
Opis zmiany:
b/d